Senat poparł specustawę ws. ASF

8 stycznia 2020

"Warszawa, dnia 8 stycznia 2020 r.

Opinia senatu o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

1.Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń i kwestii redukcji populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy ustawy doprecyzują zasady prowadzenia odstrzału sanitarnego. Zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich będą mogli wystąpić z wnioskiem do służb, straży lub organów administracji rządowej, w tym do właściwego miejscowo komendanta Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej, lub właściwego terytorialnie organu Inspekcji Weterynaryjnej, o udzielenie pomocy pozostającej w zakresie kompetencji tych służb, straży lub inspekcji, jeżeli będzie to niezbędne do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

W trakcie odstrzału sanitarnego dopuszczalne będzie stosowanie tłumików huku.

W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie powoływanie doraźnych zgrupowań zadaniowych sformowanych z policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, celem ich użycia do odstrzału sanitarnego.

2 .W przypadku niewykonywania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego nakazów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, umowa dzierżawy obwodu łowieckiego będzie wypowiadana.

Ustawa umożliwi nałożenie nowych obowiązków na zarządców dróg publicznych, polegających na zamykaniu znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt oraz wykonywaniu przeszkód technicznych, w szczególności budowie ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych. Obowiązek budowy ogrodzeń będzie mógł być nałożony również na nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Naruszenie tych obowiązków będzie karane administracyjną karą pieniężną.

Aby przyspieszyć proces budowy niecek dezynfekcyjnych, ich wykonanie będzie zwolnione z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Zostanie wprowadzony nowy typ przestępstwa – celowe utrudnianie lub uniemożliwianie polowania, wraz z typem kwalifikowanym polegającym na udaremnianiu lub utrudnianiu odstrzału sanitarnego. Jako wykroczenie będzie traktowane nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny.

Ponadto ustawa zmienia zasady powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego oraz łowczych okręgowych, a także znosi ograniczenia w zbywaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z zakładów zatwierdzonych, które korzystają z krajowych środków dostosowujących w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia zakładów. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia."

Żródło:

KANCELARIA SENATU BIURO LEGISLACYJNE

Kategorie: Aktualności