Wyjazd z bronią zarejestrowaną do celów ochrony osobistej, na teren Unii Europejskiej

Jest możliwy po otrzymaniu Europejskiej Karty Broni Palnej. Należy pamiętać również o tym aby uzyskać zgodę właściwych organów państwa docelowego swojej podróży i innych państw UE przez których terytorium będziemy się przemieszczać z bronią. Adnotacje o takiej zgodzie powinny być umieszczone w EKBP. Posiadacz broni musi przekonać kompetentne organy państwa docelowego o konieczności posiadania broni palnej (podać konkretne, ważne powody i je uzasadnić). Pierwsze kroki w celu uzyskania takiej zgody należy rozpocząć od kontaktu z konsulatem lub ambasadą kraju, do którego zamierzamy wyjechać z bronią posiadaną do ochrony osobistej.