Czy naboje do broni gazowej można kupić w sklepie internetowym na terenie Czech lub Słowacji?

Czy mając w Polsce legalne pozwolenie na broń gazową, można kupić w sklepie internetowym na terenie Czech lub Słowacji naboje do tej legalnie posiadanej broni w Polsce - pistolet 9 mm? Sklepy te nie wymagają przy zakupie pokazania takiego pozwolenia na broń gazową, przesyłka do Polski firmą kurierską.

Odpowiadając na pierwszą część pytania informuję, że posiadacz zarejestrowanej wymagającej w Polsce pozwolenia broni palnej gazowej może kupić na terenie członkowskiego państwa UE (Słowacja lub Czechy lub inne) amunicję do tej broni. Jednak musi posiadać zgodnie z art. 37a.1. uobia dokument tj. uprzednia zgoda przewozowa, który powinien zawierać w szczególności : 1) wskazanie państwa początkowego i docelowego transakcji; 2) nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji; 3) siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji; 4) adres, na który broń palna lub amunicja ma być dostarczona; 5) dane techniczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację broni palnej lub amunicji; 6) liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji. Odpowiadając na drugą część pytania dotyczącą przesłania amunicji droga pocztową informuję, że jest to możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 36.1. uobia, który dopuszcza przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługi. Należy zaznaczyć, że operator świadczący usługi pocztowe, któremu zlecono przesłanie broni lub amunicji, jest obowiązany posiadać kopie dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni lub amunicji przez zbywcę i nabywcę, o ile dokumenty takie są wymagane. Jednocześnie informuję, że art. 36.2. uobia stanowi, iż przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem innych podmiotów niż określone w ust. 1 jest zakazane. Przesyłka z amunicją może zostać zatrzymana i przekazana protokolarnie do najbliższego organu Policji. Należy zwrócić uwagę, iż przepisy obowiązujące posiadaczy broni w innych krajach członkowskich UE różnią się od przepisów obowiązujących posiadaczy broni palnej w Polsce. Posiadacz broni palnej w Polsce jest zobligowany do przestrzegania zasad dotyczących nabywania broni i amunicji na podstawie przepisów określonych w uobia. UoBiA* - ustawa o broni i amunicji