Pozwolenie na broń do celów łowieckich

Dla wszystkich, którzy pragną zostać myśliwymi przygotowaliśmy krótki poradnik wyjaśniający jak wygląda procedura uzyskania pozwolenia na broń palną do celów łowieckich.
 

1. Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń palną do celów łowieckich musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni amunicji:
 • ukończone 21 lat lub 18 lat - na wniosek PZŁ,
 • zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycje psychiczną,
 • nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,
 • niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.


2. Jak zostać myśliwym?

 • W pierwszej kolejności, jeżeli z myślistwem nie mamy jeszcze nic wspólnego, musimy udać się do najbliższego koła łowieckiego lub zarządu okręgowego PZŁ i złożyć tam podanie o przyjęcie na staż.
 • Staż – obejmuje 12 miesięcy, podczas których kandydat uczy się wszystkiego co jest myśliwemu niezbędne.
 • Po pozytywnym ukończeniu stażu zarząd koła wydaje zaświadczenie o ukończeniu stażu, teraz mamy możliwość przystąpienia do kursu dla nowo wstępujących.
 • Podczas kursu, kandydat zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny łowiectwa. Musi uczestniczyć w min. 76-u godzinach wykładów i dwóch treningach strzeleckich. Kurs zakończony jest egzaminem.
 • Egzamin - Warunki przeprowadzania egzaminu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2009 r. Składa się on z 3 części:
I Egzamin pisemny – 100 pytań testowych z prawa łowieckiego.
II Egzamin ustny – 3 zestawy pytań z tematyki ściśle związanej z łowiectwem.
III Egzamin praktyczny – sprawdzian umiejętności strzeleckich kandydata.

Po pozytywnym wyniku egzaminu, kandydat jest przyjmowany na członka Polskiego Związku Łowieckiego.
Teraz możemy zacząć ubiegać się w WPA o pozwolenie na broń palną do celów łowieckich.
 

3. Badania lekarskie

Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym powolnie na broń palną.
Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).
UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.
UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

4. Wizyta w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji

Tutaj składamy:
 • wniosek o uzyskani pozwolenia na broń palną do celów łowieckich,
 • 2 fotografie (format 3cm x 4cm),
 • kopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychologiczne,
 • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego,
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu w Polskim Związku Łowieckim,
oraz dokonujemy opłat:
 • za decyzję - 242 zł,
 • za promesę (zaświadczenie na zakup broni) 17 zł – sztuka.
UWAGA! Zdając egzamin w PZŁ jesteśmy zwolnienie z egzaminu w WPA.
 

5. Decyzja

Po wydaniu pozytywnej decyzji możemy dokonać zakupu broni.
Po zakupie broni, mamy obowiązek zarejestrowania jej w WPA do 5 dni od daty nabycia.
Broń palna posiadana w celach łowieckich może być wykorzystywana wyłącznie na strzelnicy oraz podczas polowania.

 

6. Czas trwania całej procedury

Staż w kole łowieckim trwa 12 miesięcy. Szkolenie kandydatów na członków PZŁ zajmuje kilka miesięcy ale można w nim uczestniczyć w trakcie odbywania stażu. Czas wydania decyzji przez WPA to z reguły jeden do dwóch miesięcy. Tak jest w przypadku osoby, która jest zaangażowana i na jej drodze nie pojawiły się żadne przeszkody. Podsumowując, w kilkanaście miesięcy możemy otrzymać powolnie na broń palną do celów łowieckich.
 

7. Realne koszty uzyskania pozwolenia na broń palną do celów łowieckich

Budując kosztorys przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty jakie poniesiemy np.:
 • wpisowe w zarządzie okręgowym PZŁ,
 • składka roczna,
 • koszt kursu i egzaminu w PZŁ – od 1000 do1600 zł,
 • amunicja,
 • koszty dojazdów do koła łowieckiego,
 • badania lekarskie – od 350 do 600 zł,
 • wniosek o pozwolenie na broń – 242 zł,
 • promesa – 17 zł/sztuka,
 • sejf,
 • broń,- wyposażenie i akcesoria.
 

8. Podsumowanie

Droga do uzyskania pozwolenia na broń palną do celów łowieckich jest dosyć długa. Wynika to z długiego okresu przygotowawczego do roli myśliwego. Podczas rocznego stażu kandydat uczy się wszystkich ważnych aspektów łowiectwa. Dziedzina ta jest bardzo rozbudowana, ale również ma niebagatelne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego. Rzetelne zaznajomienie się z prawem łowieckim pozwoli nam czerpać więcej satysfakcji z pasji jaką jest myślistwo.