Pozwolenie na broń do ochrony osobistej

Uzyskanie pozwolenie na posiadanie broni palnej do ochrony osobistej jest procedurą, w której musimy udowodnić, że jesteśmy w sytuacji gdzie zachodzi stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. Przygotowaliśmy dla Was poradnik, w którym krok po kroku przedstawione zostały wszystkie etapy postępowania.

1. Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń palną do ochrony osobistej musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni amunicji:
 • ukończone 21 lat,
 • zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycje psychiczną,
 • nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,
 • niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.
 

2. Badania lekarskie

Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym powolnie na broń palną.
Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).
UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.
UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez
okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.
 

3. Wizyta w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji

Tutaj składamy:
 • wniosek o uzyskani pozwolenia na broń palną do ochrony osobistej,
 • 2 fotografie (format 3cm x 4cm),
 • kopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychologiczne,
oraz dokonujemy opłat:
 • za decyzję - 242 zł,
 • za promesę (zaświadczenie na zakup broni) 17 zł – sztuka.

4. Egzamin teoretyczny i praktyczny

Następnym etapem jest egzamin teoretyczny i praktyczny w WPA. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu zawierającego pytania z zakresu znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, przepisów wydanych na jej podstawie oraz znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Aby zdać egzamin teoretyczny należy odpowiedzieć bezbłędnie na wszystkie pytania. W przypadku ubiegania się o powolnie na broń do celów sportowych egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego warunkuje przystąpienie do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny odbywa się na strzelnicy i obejmuje: sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy jak i sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności, przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego przy użyciu danej
broni.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu praktycznego można przystąpić do egzaminu poprawkowego wnosząc opłatę za egzamin stanowiącą 50% ceny egzaminu. Dopuszczalna jest jedna poprawka. Po negatywnym wyniku egzaminu poprawkowego otrzymujemy od organudecyzję odmowną. Po jej uprawomocnieniu możemy jeszcze raz złożyć wniosek i dokumenty do organu w celu ubiegania się o pozwolenie na broń palną.
 

5. Decyzja

Po wydaniu pozytywnej decyzji możemy dokonać zakupu broni.
Po zakupie broni, mamy obowiązek zarejestrowania jej w WPA do 5 dni od daty nabycia.
Broń palną do ochrony osobistej możemy nosić przy sobie gotową do użycia.
 

6. Czas trwania całej procedury

Procedura uzyskania pozwolenia na broń do ochrony osobistej nie jest skomplikowana. Niestety cały proces nie ma wpływu na to czy takie pozwolenie otrzymamy. Składając wniosek w WPA musimy uzasadnić, że nasza sytuacja życiowa jest sytuacją gdzie zachodzi stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. Jeżeli organ uzna, że przedstawione przez nas argumenty nie są wystarczające oraz nie jesteśmy narażani na stałe i ponadprzeciętne zagrożenie życia, pomimo naszych usilnych starań pozwolenia na broń do ochrony osobistej nie otrzymamy. Z reguły w Polsce takich pozwoleń wydaje się bardzo mało. Jeżeli jednak uda się nam pomyślnie przejść cała procedurę i organ uzna, że faktycznie nasze życie jest narażone na niebezpieczeństwo decyzja wydawana jest od jednego do dwóch miesięcy.
 

7. Realne koszty uzyskania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich

Budując kosztorys przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty jakie poniesiemy np.:
 • szkolenie strzeleckie/ instruktor,
 • amunicja,
 • koszty dojazdów na szkolenia i strzelnicę,
 • badania lekarskie – od 350 do 600 zł,
 • wniosek o pozwolenie na broń – 242 zł,
 • promesa – 17 zł/sztuka,
 • koszt egzaminu w WPA – 500 zł,- sejf,
 • broń,
 • wyposażenie i akcesoria.
 

8. Podsumowanie

Otrzymanie pozwolenia na broń do ochrony osobistej nie jest rzeczą niemożliwą. Jednakże, w tym przypadku funkcjonuje pełna uznaniowość naczelnika WPA. Pomimo, iż spełniamy wszystkie kryteria i teoretycznie nie ma przeciwwskazań abyśmy takie pozwolenie otrzymali, organ może być przeciwnego zdania i niestety wyda decyzją odmowną.