Pozwolenie na broń palną do celów rekonstrukcji historycznej

Poniżej przygotowaliśmy, krótki informator objaśniający procedurę ubiegania się o pozwolenie na broń palną do celów rekonstrukcji historycznej.
 

1. Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń palną do celów rekonstrukcji historycznej musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni amunicji:
 
 • ukończone 21 lat,
 • zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycję psychiczną,
 • nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,
 • niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.


2. Jak zostać posiadaczem pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznej.

Aby mieć możliwość ubiegania się o pozwolenie na broń palną do celów rekonstrukcji historycznej należy w pierwszej kolejności wstąpić do stowarzyszenia o charakterze rekonstrukcyjnym. Osoby uprawnione do działania w imieniu stowarzyszenia wydaja nam zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich, który składamy w WPA.


3. Badania lekarskie

Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym powolnie na broń palną. Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).
UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres trzech miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.
UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.


4. Wizyta w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji

Tutaj składamy:
 • wniosek o uzyskani pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich,
 • 2 fotografie (format 3cm x 4cm),
 • kopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychologiczne,
 • zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej,
oraz dokonujemy opłat:
 • za decyzję - 242 zł,
 • za promesę (zaświadczenie na zakup broni) 17 zł – sztuka.


5. Egzamin teoretyczny i praktyczny

Następnym etapem jest egzamin teoretyczny i praktyczny w WPA. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu zawierającego pytania z zakresu znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, przepisów wydanych na jej podstawie oraz znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Aby zdać egzamin teoretyczny należy odpowiedzieć bezbłędnie na wszystkie pytania.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego warunkuje przystąpienie do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny odbywa się na strzelnicy i obejmuje: sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy jak i sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności, przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego przy użyciu danej broni.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu praktycznego można przystąpić do egzaminu poprawkowego wnosząc opłatę za egzamin stanowiącą 50% ceny egzaminu. Dopuszczalna jest jedna poprawka. Po negatywnym wyniku egzaminu poprawkowego otrzymujemy od organu decyzję odmowną. Po jej uprawomocnieniu możemy jeszcze raz złożyć wniosek i dokumenty do organu w celu ubiegania się o pozwolenie na broń palną.


6. Decyzja

Po wydaniu pozytywnej decyzji możemy dokonać zakupu broni. Po zakupie broni, mamyobowiązek zarejestrowania jej w WPA do 5 dni od daty nabycia.


7. Czas trwania całej procedury

Zdobycie pozwolenie na broń palną do celów rekonstrukcji historycznych nie jest wyzwaniem bardzo czasochłonnym. Wstąpić do stowarzyszenia możemy od zaraz, zależy to gównie od chęci zainteresowanego oraz zarządu stowarzyszenia. Następnie również do nas należy oszacowanie czasu w jakim zdobędziemy odpowiednie umiejętności strzeleckie. Od złożenia wniosku w WPA do wydania decyzji zwykle upływa jeden do dwóch miesięcy. Tak więc po kilku miesiącach możemy stać się posiadaczami pozwolenia na broń palną do celów rekonstrukcji historycznych.


8. Realne koszty uzyskania pozwolenia na broń palną do celów rekonstrukcji historycznych

Budując kosztorys przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty jakie poniesiemy np.:
 • wpisowe i składka w stowarzyszeniu,
 • szkolenie strzeleckie,
 • amunicja,
 • koszty dojazdów do stowarzyszenia i na szkolenia,
 • wniosek o pozwolenie na broń – 242 zł,
 • promesa – 17 zł/sztuka,
 • koszt egzaminu w WPA – 600 zł,
 • badania lekarskie – od 350 do 600 zł,
 • sejf,
 • broń,
 • wyposażenie i akcesoria.


9. Podsumowanie

Działalność w stowarzyszeniu zajmującym się rekonstruowaniem wydarzeń historycznych to wspaniałe hobby dla tych, którzy kochają historię i militaria. Uzyskanie pozwolenia na broń palną do celów rekonstrukcji nie jest procedurą trudną do przejścia. Pamiętajmy jednak, że do celów rekonstrukcji historycznych możemy posługiwać się bronią na amunicję hukową i ślepą. Wg Ustawy o Broni i Amunicji, pozwolenie na broń palną wydane do celów rekonstrukcji historycznej uprawnia do posiadania „broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej”. Z taką bronią, specjalnie przerobioną na amunicję ślepą możemy spokojnie poruszać się i uczestniczyć w inscenizacjach bitew, gdyż jest to broń niezdolna do rażenia obiektów na odległość i może być używana poza strzelnicami.