Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń myśliwską i jakie musi spełniać wymogi?

O pozwolenie na broń palną w celu łowieckim w Polsce może ubiegać się osoba która spełnia poniższe warunki: 1/. Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i zdała egzamin w PZŁ. 2/. Ma ukończone 21 lat (wyjątek ukończone 18 lat wówczas o broń dla takiej osoby występuje z wnioskiem PZŁ); 3/. Posiadać ważne orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, wpisanych do rejestru lekarzy i rejestru psychologów prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji, stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią; 4/.Posiadająca miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5/.Nie jest skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu oraz uzależniona od alkoholu lub substancji psychoaktywnych; Wniosek o pozwolenie składa w formie pisemnej we właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP lub w przypadku żołnierzy Oddziale Żandarmerii Wojskowej.