Użyczanie broni - przepisy

Użyczanie broni – jak wygląda od strony prawnej, komu można użyczyć i na jakich zasadach?

Kwestie użyczenia broni uregulowane są w art. 28 uobia*, który określa, że broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich i sportowych. Użyczenie rozumiane w pojęciu Kodeksu Cywilnego (art. 710) brzmi: „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”. Użyczenie jest więc umową nieodpłatną, niewzajemną i realną, w której osoba użyczająca oddaje pewne dobro do używania biorącemu. Zakres używania musi być jednak ustalony przez strony. Jeżeli strony ustalą, że użyczają broni palnej myśliwskiej w celu wykonywania polowań i odbywania treningów strzeleckich, wówczas broń może być wykorzystywana tylko do tych celów przez biorącego w użyczenie. W umowie można zastrzec, iż dający w użyczenie broń nie wyraża zgody na dalsze jej użyczanie. Umowa może być zawarta w formie pisemnej lub w formie ustnej. Spotykałem się w trakcie wykonywania polowań, że myśliwi użyczali sobie broni polując razem i po zakończonym polowaniu zwracali broń i amunicje prawowitym właścicielom – zawierali umowę słowną. Jednak w razie użyczenia broni na dłuższy czas bez podania terminu zwrotu, wskazane byłoby zawarcie pomiędzy osobami umowy w formie pisemnej. Umowa taka dochodzi do skutku z chwilą wydania rzeczy biorącemu do używania. W umowie użyczenia występują dwie strony komodant - najczęściej właściciel broni i komodatoriusz - osoba biorąca do używania broń. Użyczający może być zarówno osobą fizyczną, jak i osobą prawną. Użyczenie uważamy za zakończone z chwilą zwrotu broni użyczającemu. UoBiA* - ustawa o broni i amunicji