Wiatrówki o energii pocisku powyżej 17 dżuli – jakie są wymogi posiadania?

Broń pneumatyczna (wiatrówka powyżej 17 dżuli) nie wymaga posiadania pozwolenia. Taką broń może zakupić i posiadać osoba pełnoletnia. Wymaga ona jednak rejestracji. Nabywca jest zobowiązany w terminie 5 dni od chwili nabycia udać się wraz z dowodem zakupu (faktura, rachunek) do właściwego ze względu na swoje miejsce stałego pobytu Komendanta Powiatowego Policji w przypadku żołnierzy do właściwego Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Osoba która dokonuje rejestracji broni pneumatycznej musi przedstawić: orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, z zaburzeniami psychicznymi i nie wykazuje zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Orzeczenia muszą potwierdzać zdolność psychofizyczną do dysponowania bronią (koszt 300-600zł). Na osobie rejestrującej spoczywa również obowiązek przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzający, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu (koszt 50 zł). Wniosek o rejestracje składamy we właściwym organie (Policja lub ŻW) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wys. 82 zł (płatne w kasie urzędu miasta/gminy/powiatu lub przelewem na rachunek bankowy), dwie fotografie o wym. 3x4 cm, kserokopię dowodu osobistego.