Opłaty skarbowe - pozwolenie na broń

Przykładowe opłaty skarbowe

 • Pozwolenie na broń udzielane osobie fizycznej - 242 zł
 • Pozwolenie na broń udzielane osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - 1193 zł
 • Zmiana wydanego pozwolenia w zakresie liczby egzemplarzy broni, rodzaju broni lub celu do jakiego zostało wydane pozwolenie - brak opłaty
 • Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni - 17 zł
 • Wydanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni dla pracowników SUFO posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia - 17 zł
 • Wydanie rejestracyjnej broni pneumatycznej lub karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych - 82 zł
 • Wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej - 105 zł
 • Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - dotyczy kopii decyzji o przyznaniu pozwolenia na broń - 24 zł
 • Wydanie legitymacji posiadacza broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni lub karty rejestracyjnej broni (tylko w przypadku jej zniszczenia lub utraty) - 17 zł
 • Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe od każdej pełnej lub zaczętej stronnicy - 5 zł
 • Opłaty nie uiszcza się od pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu - 17 zł
 • Decyzja inna (np. rezygnacja z pozwolenia) - 10 zł
Opłaty skarbowe - pozwolenie na broń