Dodaj klub

Jednostka Strzelecka 1002 w Tomaszowie Mazowieckim

Jednostka Strzelecka 1002 jest terenową jednostką organizacyjną Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Organizacji Społeczno-Wychowawczej.

Związek Strzelecki “Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza reaktywowany został w 1991 roku. Związek powstał w wyniku fuzji organizacji tzw. Ruchu strzeleckiego, działających w Polsce w latach 1989-1991, określając się jako patriotyczne stowarzyszenie młodzieży polskiej, będącej kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego “Strzelec”, którego Komendantem Głównym był Józef Piłsudski.

Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno-Wychowawcza jest organizacją obronną – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.

Celem Związku jest:
a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
b) wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim,
c) przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
d) wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
e) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
f) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

Związek realizuje swe cele poprzez:
a) zrzeszanie swoich członków w Jednostkach Strzeleckich oraz samodzielnych Jednostkach Strzeleckich i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
b) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,
c) udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
d) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
e) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
f) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego,
g) prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych w Związku,
h) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa,
i) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,
j) kształcenie kadry instruktorskiej, w tym rezerwistów,
k) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych i obronnych,
l) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom,
m) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań,
n) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych,
o) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska,
p) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl