Dodaj klub

Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych

Telefon: 509 555 139
Kategorie: Rekonstrukcja i GRH

W ramach Stowarzyszenia funkcjonują sekcje tematyczne - polska 1919-1939 i niemiecka 1939-1945 oraz Legionów Polskich. Zajmujemy się propagowaniem historii i lokalnej spuścizny kulturowej poprzez organizację i uczestnictwo w rekonstrukcjach historycznych i uroczystościach patriotycznych, przeprowadzanie lekcji tematycznych w szkołach i plenerze, publikowanie artykułów historycznych z zakresu wojskowości, życia społeczno-politycznego naszego regionu. Prowadzimy działania mające doprowadzić do renowacji i wstrzymania dewastacji lokalnych obiektów kultury materialnej.
Zapraszamy do współpracy!

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Opiekę nad zabytkami architektury materialnej, posiadającymi wartość historyczną, artystyczną lub naukową; inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości użytkowych, artystycznych i estetycznych zabytków.
3. Prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i edytorskiej.
4. Organizowanie i uczestnictwo w rekonstrukcjach waŜnych wydarzeń historycznych
szczególnie na terenie powiatu kozienickiego i terenie działania stowarzyszenia.
5. Reprezentowanie lokalnych środowisk pasjonatów historii i tradycji formacji wojskowych na sympozjach, konferencjach i spotkaniach rekonstruktorskich w kraju i za granicą.
6. Wyrównywanie szans edukacyjnych społeczności lokalnej poprzez prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia.
7. Działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
8. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
10. Działalność na rzecz promocji, upowszechnienia kultury, turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
11. Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego, podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem lokalnej społeczności mieszkańców miast i wsi.
12. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje trzeciego sektora w zakresie określonym w pkt. 1-11.

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl