Dodaj klub

Stargardzki Klub Strzelecki LEGION

Celem Klubu jest działanie ukierunkowane na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie strzelectwa sportowego a także podtrzymywania tradycji narodowej oraz krzewienia patriotyzmu, w szczególności poprzez: Załącznik nr 3 do protokołu Zebrania Założycieli Stargardzkiego Klubu Strzeleckiego LEGION w Stargardzie Szczecińskim 2 1) popularyzację i rozwój dyscyplin sportów strzeleckich o charakterze wyczynowym, rekreacyjnym oraz praktycznym przy współpracy z innymi organizacjami, 2) upowszechnianie wiedzy historycznej o broni palnej, broni cięciwowej oraz białej, poprzez zrzeszanie kolekcjonerów militariów, w tym kolekcjonerów broni historycznej, organizowanie wystaw broni historycznej, konkursów wiedzy historycznej na temat broni a także udział Klubu w wystawach broni historycznej oraz konkursach, organizowanych przez inne podmioty, 3) tworzenie warunków dla rozwoju strzelectwa sportowego, 4) propagowanie i upowszechnianie sportu strzeleckiego i wiedzy o broni i amunicji a także rozwój i popularyzacja strzelectwa z broni cięciwowej: łuków i kusz. 5) pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6) promocję i organizację wolontariatu, 7) upowszechnianie oraz umacnianie tradycji narodowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 8) wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1 - 7. 2. Działalność Klubu określona w ust 1 może być działalnością odpłatną lub nieodpłatną pożytku publicznego.

Jesteś właścicielem klubu? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl