Dodaj strzelnicę

Strzelnica miejska w Warce

05-660 Warka
ul. Nowy Zjazd 8
Telefon: 606 745 930
Kategorie: Broń palna
Dystans/osie: 100m

Dostępna broń: broń krótka, karabinki automatyczne, pistolety maszynowe, strzelby, broń sportowa
Ilość stanowisk: 15
Długość torów: 100 m

Pod­czas po­by­tu na strzel­ni­cy po­znasz za­sa­dy sku­tecz­ne­go, bez­piecz­ne­go i zgod­ne­go z pra­wem uży­cia bro­ni, pra­wi­dło­wej ana­li­zy sy­tu­acji za­gro­że­nia oraz roz­po­zna­wa­nia i li­kwi­da­cji ce­lów, ale też bę­dziesz mógł oso­bi­ście prze­te­sto­wać naj­słyn­niej­sze osią­gnię­cia sztu­ki rusz­ni­kar­skiej.

Dostępna broń:

  • Broń krót­ka bo­jo­wa: Glock 17 9 mm, Glock 19 9 mm, Gloc­k19C 9 mm, Glock 34 9 mm, Sig Sau­er P226 9 mm, MAG 95 9 mm, P-83 WANAD 9 mm ma­ka­row, P-64 CZAK 9 mm ma­ka­row, WALTHER PPK 7,65 mm, CZ. 75 9 mm, CZ. 75 COMPAKT 9 mm, CZ. 92 6,35 MM, TT wz. 33 7,62mm, Re­vo­lver Tau­rus bra­zil 38 spe­cjal, Re­vo­lver Smith & Wes­son 640 Pro – 357 Ma­gnum
  • Ka­ra­bin­ki au­to­ma­tycz­ne: AK- 47 7,62 mm, AKMS 7,62 mm, AKM 7,62 mm, RPKS 7,62 mm, Be­ryl wz. 96 5,56 mm. 223 Re­ming­ton, Tan­tal 5,45 mm
  • Pi­sto­te­ty ma­szy­no­we: PPSz wz. 41 7,62 x 25, PPSz wz. 43 7,62 x 25, PM 84 P Glau­be­ryt 9 mm, PM 98 Glau­be­ryt 9 mm
  • Strzel­by: Moss­berg Ma­ve­rick 12/70, Im­pe­ra­tor 12/70, IŻ 12 12/70, Du­bel­tów­ka Mer­kel 12/70, Du­bel­tów­ka for­tu­na 16/70, Ka­ra­bi­nek Sa­va­ge Axis xp 308 Win
  • Broń spor­to­wa 5,6mm, 22lr: Br­no mod. 1, Br­no mod. 2 E, Br­no 3, Br­no mod. 4, Strie­ła 3, Cz. 513 Far­mer, Mar­go­lin, Re­vo­lver Ar­mi­nIus HW5, Re­vo­lver Hs 23
Godziny otwarcia:
Sobota – niedziela 10 – 19
W inne dni po wcze­śniej­szym kon­tak­cie te­le­fo­nicz­nym.
Jesteś właścicielem strzelnicy? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl