Dodaj strzelnicę

Strzelnica Miejska Jędrzejów

28-300 Jędrzejów
ul. Torowa 1
Dystans/osie: 100m

Dostępna broń: broń krótka, karabinki automatyczne, pistolety maszynowe, strzelby, pistolety sportowe
Ilość stanowisk strzelnicy kulowej: 15
Długość torów strzelnicykulowej: 120 m


Strzel­ni­ca ku­lo­wa zlo­ka­li­zo­wa­na jest w Ję­drze­jo­wie za­le­d­wie 36 km od Kielc i tyl­ko 84 km od Kra­ko­wa przy tra­sie
E 7, szla­ku łą­czą­ce­go pół­noc Eu­ro­py z po­łu­dniem.

Or­ga­ni­zu­je­my strze­la­nia:

  • Spor­to­we – je­śli chcesz po­tre­no­wać strze­la­nie pod okiem fa­chow­ca,
  • Bo­jo­we – je­śli chcesz podnieść swo­je kwa­li­fi­ka­cje np. ja­ko funk­cjo­na­riusz, ochro­niarz,
  • Re­kre­acyj­ne – je­śli chcesz po pro­stu spraw­dzić „jak to jest” lub po­pra­wić swój na­strój.

U nas moż­na strze­lać z ory­gi­nal­nych ka­ra­bin­ków sys­te­mu Ka­łasz­ni­ko­wa!!!

Dostępna broń:

  • Broń krót­ka bo­jo­wa: Glock 17 9 mm, Glock 19 9 mm, Gloc­k19C 9 mm, Glock 34 9 mm, Sig Sau­er P226 9 mm, MAG 95 9 mm, P-83 WANAD 9 mm ma­ka­row, P-64 CZAK 9 mm ma­ka­row, WALTHER PPK 7,65 mm, CZ. 75 9 mm, CZ. 75 COMPAKT 9 mm, CZ. 92 6,35 MM, TT wz. 33 7,62mm, Re­vo­lver Tau­rus bra­zil 38 spe­cjal, Re­vo­lver Smith & Wes­son 640 Pro – 357 Ma­gnum
  • Ka­ra­bin­ki au­to­ma­tycz­ne: AK-47 7,62mm, AKMS 7,62mm, AKM 7,62mm, RPKS 7,62mm, Be­ryl wz. 96 5,56 mm. 223 Re­ming­ton, Tan­tal 5,45 mm
  • Pi­sto­te­ty ma­szy­no­we: PPSz wz. 41 7,62 x 25, PPSz wz. 43 7,62 x 25, PM 84 P Glau­be­ryt 9 mm, PM 98 Glau­be­ryt 9 mm
  • Strzel­by: Moss­berg Ma­ve­rick 12/70, Im­pe­ra­tor 12/70, IŻ 12 12/70, Du­bel­tów­ka Mer­kel 12/70, Du­bel­tów­ka for­tu­na 16/70, Ka­ra­bi­nek Sa­va­ge Axis xp 308 Win
  • Broń spor­to­wa 5,6mm, 22lr: Br­no mod. 1, Br­no mod. 2 E, Br­no 3, Br­no mod. 4, Strie­ła 3, Cz. 513 Far­mer, Mar­go­lin, Re­vo­lver Ar­mi­nIus HW5, Re­vo­lver Hs 23

Dane kontaktowe:
www: https://www.facebook.com/pages/Strzelnica-Miejska-J%C4%99drzej%C3%B3w/342147375892262

prezes Piotrek 509230013

Vice prezes Grzesiek 511592519


Godziny otwarcia:
Strzelnica kulowa – Sobota – niedziela 10 – 19
oraz  inne dni po wcze­śniej­szym kon­tak­cie te­le­fo­nicz­nym.


Adres
Strzelnica kulowa:
ul. Torowa 1
02-300 Jędrzejów

Jesteś właścicielem strzelnicy? Chciałbyś stać się moderatorem wpisu i mieć możliwość edycji informacji? Załóż konto w serwisie NetGun.pl i skontaktuj się z nami poprzez adres: marketing@netgun.pl