Dodaj wydarzenie

"HUSARZ pistolet shoot off 2015”

Czerwiec
21
2015
Jełowa

21 czerwca 2015r. o godz. 8:00 na strzelnicy w Jełowej odbędą się pierwsze zawody z serii 

„HUSARZ pistolet shoot off 2015” 

Po raz pierwszy organizowana na Opolszczyźnie edycja czterech zawodów

Terminy: I – 21.06.15r.; II – 05.07.15r.; III – 09.08.15r.; IV – 06.09.15r. 


Pula nagród w konkursach przekracza 12 000 zł.


Nagroda główna zawodów – pistolet CZ 75 SP01 Shadow, celownik

I. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy spełnią poniższe kryteria:

• Wpłata wpisowego na konto OKS HUSARZ ( 35 2030 0045 1170 0000 0540 1800 adres: Tułowice ul. Kościuszki 23; w tytule zapłaty: shoot off 21.06.15 oraz imię i nazwisko zawodnika) do dnia 17.06.2015. Wysokość wpisowego wynosi 50 zł (członek OKS HUSARZ), 100zł (pozostali uczestnicy). Tylko w przypadku wolnych miejsc można dokonać opłaty na miejscu w biurze zawodów – (opłata dla członków 80zł, pozostali zawodnicy 130zł). Maksymalna liczba zawodników – 64 osoby. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, może jedynie zostać przeniesiona na innego zawodnika.
• Aktualna licencja strzelca sportowego PZSS
• Legitymacja służb mundurowych

WAŻNE

Aby wziąć udział w konkursie o nagrody główne należy być zawodnikiem trzech edycji zawodów HUSARZ - pistolet shoot off 2015.

UWAGA

W zawodach mogą uczestniczyć członkowie klubów nieposiadający pozwolenia na broń. Organizator zapewnia odpłatnie broń i amunicję (pistolet Glock 17 – 40zł, amunicja 9x19 –0,90zł/sztukę), w przypadku chęci skorzystania z broni klubowej organizator musi otrzymać z wyprzedzeniem „potwierdzenie” celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości amunicji.


II. Biuro zawodów będzie otwarte od 8.00 do 9.30 w dniu zawodów. 
• W tym terminie należy zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji na liście startowej zawodów. 
• W biurze zawodów należy okazać aktualną licencję strzelca sportowego lub legitymację służb mundurowych. 
• Po rejestracji zawodnik otrzyma identyfikator zawodnika uprawniający do udziału w zawodach oraz do wstępu na strefy strzeleckie. 


• Zawodnik w biurze zawodów otrzyma bloczek cateringowy uprawniający go do skorzystania z zaplecza cateringowego zagwarantowanego przez organizatora OKS HUSARZ
• Numer na identyfikatorze, a tym samym kolejność udziału w eliminacjach będzie uzależniona od terminu wpłaty wpisowego na konto OKS HUSARZ.
• Osoby, które nie zgłoszą się do biura zawodów w godzinach jego otwarcia pomimo spełnienia ww. kryteriów nie będą mogły wziąć udziału w zawodach. 

1. Uczestnicy zawodów są zobowiązani znać przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią, znać wzorcowy regulamin strzelnic oraz regulamin zawodów strzeleckich „HUSARZ pistolet shoot off 2015”
2. Na strzelnicy są wyznaczone i odpowiednio oznakowane 2 (dwie) strefy bezpieczeństwa – "SAFETY AREA”
3. Uczestnicy zawodów, przebywający w strefie strzeleckiej muszą bezwzględnie posiadać ochronniki słuchu i wzroku. Brak jednej z wymienionych ochron skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do zawodów.
4. Organizator przewiduje możliwość przybycia w dniu zawodu widzów, którzy będą mogli obserwować zmagania zawodników w specjalnie wyznaczonej strefie widza.
5. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania zawodów na 48 godzin przed zawodami bez podania przyczyny. 
6. Jeżeli zawody nie odbędą się z winy organizatora wszystkie opłaty wpisowe zostaną zwrócone lub za zgodą stron zaksięgowane jako opłata wpisowa na następne zawody z serii „ HUSARZ pistolet shoot off 2015”


Regulamin zawodów strzeleckich „HUSARZ – pistolet Shoot Off”

I. Cele zawodów

Celem zawodów jest współzawodnictwo sportowe z użyciem pistoletu centralnego zapłonu, a także podnoszenie i doskonalenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń i integracja środowisk strzeleckich.

II. Zasady ogólne

Zawody „Husarz pistolet Shoot Off” są przeprowadzane w konwencji zawodów pojedynkowych, w których zawodnicy rywalizują między sobą parami z wykorzystaniem pistoletu centralnego zapłonu oraz metalowych celów reaktywnych typu Popper IPSC. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, postępowania zgodnie z regulaminem zawodów oraz zachowania zgodnego z zasadami FAIR PLAY.

III. Zasady bezpieczeństwa

- W czasie trwania zawodów obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z Regulaminem Strzelnicy - Broń krótką w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap, i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka – tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w „Strefie bezpieczeństwa” . - Zawodnik nie może manipulować bronią na strzelnicy – wyjątkiem od tej zasady są wyznaczone i wyraźnie oznaczone obszary zwane „STREFAMI BEZPIECZEŃSTWA” oraz moment strzelania na torze po odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego bezpośrednim nadzorem - Należy bezwzględnie przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem spustowym, za wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału 
- Do „strefy bezpieczeństwa” nie można wnosić żadnego rodzaju amunicji, a w szczególności załadowanych magazynków. Zasada ta dotyczy również atrap, zbijaków nabojów oraz amunicji ćwiczebnej (ślepej), łusek . - Na terenie strzelnicy poza strefami bezpieczeństwa można dowolnie manipulować amunicją i środkami do jej przenoszenia - W każdym przypadku wylot lufy broni powinien być skierowany w kierunku bezpiecznym.

Naruszenie powyższych zasad bezpieczeństwa karane jest natychmiastową dyskwalifikacją z całych zawodów.

Stanowiska strzeleckie są wyraźnie oznaczone – „kwadrat” – opuszczenie, przekroczenie stanowiska bez zgody sędziego w trakcie strzelania karane jest dyskwalifikacją z całych zawodów.

Wszyscy zawodnicy na torze obowiązkowo używają ochronników słuchu i wzroku. Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy są obowiązane nosić okulary ochronne, w pobliżu torów strzeleckich powinny być noszone ochronniki słuchu.

Wyłącznie zawodnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za skutki swoich działań w czasie pobytu na strzelnicy.

IV. Zawodnicy

a.) Do rywalizacji dopuszczeni są zawodnicy posiadający Licencję Zawodniczą PZSS.

b.) Do zawodów dopuszczeni są funkcjonariusze służb mundurowych, nawet jeśli nie spełniają warunku IV a.

V. Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika

Zawodnik i tylko on ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną przez siebie w trakcie zawodów. Każde wyposażenie i broń używana przez zawodnika w czasie zawodów mają być sprawne i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nimi pełną kontrolę co stanowi o ich bezpieczeństwie. Muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i regulaminu strzelnicy. Pistolet centralnego zapłonu – broń w postaci pistoletów samopowtarzalnych, bez kolby, przeznaczonych do strzelania nabojami pistoletowymi. Nie przewiduje się podziału na klasy sprzętowe. Broń może być wyposażona wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie może mieć kompensatorów. Magazynki do broni można ładować maksymalną ilością amunicji przewidzianą przez producenta. Zawodnicy nie mogą używać kabur stwarzających niebezpieczeństwo, a w szczególności podramiennych, typu „cross draw” oraz niezakrywających całego języka spustowego. Zawodnicy mogą korzystać z wyposażenia dodatkowego takiego jak ładownice do magazynków. Każdorazowo o dopuszczeniu wyposażenia dodatkowego decyduje sędzia. W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni – zmiana broni może nastąpić wyłącznie ze względów bezpieczeństwa za zgodą sędziego głównego. Zabronione jest używanie amunicji zapalającej i innej specjalnego przeznaczenia.

VI. Cele

Celami są wyłącznie metalowe cele reaktywne typu „popper”. Cele rozstawiane są w odległości około 9-10 m od linii ognia i tworzą dwa symetryczne zestawy po 5 celów. Zestaw składa się z czterech celów początkowych – mini Popper IPSC (w kolorze białym) i jednego celu końcowego – Popper IPSC (w kolorze żółtym). Cele są kalibrowane zgodnie z zasadami IPSC.

VII. Przebieg zawodów

Zawody składają się z części eliminacyjnej i części pojedynkowej. W części eliminacyjnej zawodnicy strzelają pojedynczo do zestawu 5 (pięciu) popperów. Zawodnik ma prawo do trzech prób. Końcowym wynikiem części eliminacyjnej jest najlepszy czas jednej z prób.
Wynikiem każdej próby jest czas oddania ostatniego strzału. Warunkiem zaliczenia próby jest przewrócenie wszystkich pięciu celów (popperów) i wykonanie zmiany magazynka po przewróceniu czterech celów (popperów) początkowych, a przed przewróceniem celu końcowego (poppera końcowego). Jeśli zawodnik nie wypełnił powyższych warunków próba uznawana jest za spaloną. W części pojedynkowej startuje 8 lub 16 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części eliminacyjnej. Zawodnicy walczą ze sobą parami zgodnie z grafikiem rozgrywek. Zawodnik, który w grafiku jest zapisany w wyższym wierszu rozpoczyna pojedynek na prawym stanowisku, a zawodnik zapisany w wierszu niższym rozpoczyna pojedynek na stanowisku lewym patrząc w kierunku głównego kulochwytu. Pojedynki rozgrywane są do dwóch przegranych. Po każdej próbie zawodnicy zamieniają się stanowiskami. Pojedynki o miejsca 1, 2 i 3 rozgrywane są do dwóch wygranych.

Jeżeli obaj zawodnicy nie przewrócą wszystkich popperów, lub obaj naruszą procedurę obu zalicza się przegraną. Jeżeli trzy próby nie wyłonią zwycięzcy zawodnicy strzelają kolejne próby aż do wyłonienia zwycięzcy. Zawodnik na stanowisku strzeleckim posiada broń załadowaną, nieprzeładowaną, w kaburze, stoi wyprostowany, przodem i twarzą w kierunku głównego kulochwytu, z rękoma naturalnie zwieszonymi wzdłuż ciała.

VIII. Organizacja zawodów

Zawodnik jest wzywany na start trzykrotnie w ciągu jednej minuty. Trzecie nieskuteczne wezwanie skutkuje w rundzie eliminacyjnej próbą spaloną, a w rundzie pojedynkowej walkowerem. Zawodnik stojący na stanowisku w momencie komendy - „Czy jesteś gotów?” musi mieć przy sobie cały sprzęt niezbędny mu do wykonania strzelania. Zejście ze stanowiska przed zakończeniem próby lub pojedynku skutkuje w rundzie eliminacyjnej próbą spaloną, a w rundzie pojedynkowej walkowerem. W części eliminacyjnej strzelanie odbywa się kolejno przez wszystkich zarejestrowanych zawodników, według kolejności wpisania się na listę startową. Gdy wszyscy wpisani na listę strzelą pierwszą próbę, rozpoczyna się strzelanie drugiej próby według kolejności na liście startowej. Strzelanie kontynuuje się do strzelenia przez każdego zawodnika trzech prób. W części eliminacyjnej zawodnik po strzeleniu swej próby pozostaje na torze i po komendzie sędziego podnosi cele. W części pojedynkowej zawodnik po zakończeniu strzelania pojedynku pozostaje na torze i po komendzie sędziego podnosi cele następnej parze zawodników.

IX. Komendy wydawane w trakcie zawodów

„Ładuj, przygotuj się” - stojący na stanowisku zawodnik ładuje broń – podpina magazynek, bez przeładowania wkłada ją do kabury i przyjmuje postawę „gotów”.
„Czy jesteś gotów?” - jeśli zawodnik jest gotów do strzelania to nie reaguje, jeśli nie jest gotów melduje „nie” i ma 30 sekund na zameldowanie „gotów”, jeśli nie zamelduje gotowości sędzia podaje komendę „Uwaga!”
„Uwaga!” - po komendzie zawodnicy musza pozostawać w bezruchu, w czasie od jednej do trzech sekund, po komendzie „Uwaga!” sędzia musi podać timerem, lub gwizdkiem w rundzie pojedynkowej, sygnał startowy.
„Sygnał startowy biiii” - po tym sygnale zawodnicy mogą wyjąć broń, przeładować i rozpocząć strzelanie.
„Jeśli skończyłeś, do przejrzenia broń” - zawodnik rozładowuje broń i pokazuje sędziemu do inspekcji.
„Przejrzałem, strzał kontrolny, kabura” - zawodnik oddaje strzał kontrolny i chowa broń do kabury. Po wykonaniu tej komendy zawodnik może zejść ze stanowiska.
„STOP” – po tej komendzie, wydanej przez sędziego w każdej chwili, zawodnik ma obowiązek natychmiast przerwać strzelanie i oczekiwać dalszych poleceń.

X. Protesty

Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna.
Wątpliwości lub sytuacje nieuwzględnione, nieopisane w powyższym regulaminie mają zastosowanie do przepisów i regulaminów obowiązujących w PZSS i IPSC.
Interpretacja powyższych regulaminów należy do sędziego głównego, a jego decyzja jest ostateczna