Wyszukaj spośród 24807 ogłoszeń. Zobacz najpopularniejsze kategorie:

Polecane ogłoszenia
1 200,00 zł Rewolwer S&W kal. 22Lr
800,00 zł TT wz. 33

KOMUNIKAT O ZMIANIE TREŚCI REGULAMINU

Zespół NetGun uprzejmie informuje o zmianie treści Regulaminu świadczenia usług serwisu netgun.pl na podstawie § 9 ust. 4 lit. d i f) Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 20 października 2019 r.

Przypominamy, iż do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy świadczenia usług NetGun.pl zawartej z Ogłoszeniodawcą ze skutkiem natychmiastowym. Z tytułu wypowiedzenia Umowy Ogłoszeniodawca nie ponosi żadnych opłat.

Ponadto, do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Ogłoszeniodawca jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Ogłoszeniodawcę, który nie wypowiedział Umowy w trybie natychmiastowym, Umowa wygasa z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu.

W przypadku niewyrażenia przez Ogłoszeniodawcę sprzeciwu uznaje się, że Ogłoszeniodawca wyraził zgodę na zmiany Regulaminu.

Poniżej treść zmian oraz tekst jednolity Regulaminu.

W miejsce dotychczasowych treści wyszczególnionych poniżej postanowień Regulaminu świadczenia usług serwisu NetGun.pl wprowadza się treści o następującym brzmieniu:

Regulamin ŚWIADCZENIA usług SERWISU Netgun.pl z dnia 21.10.2019 r.

Definicje

W niniejszym Regulaminie następujące terminy przyjmują znaczenia przypisane im poniżej:

Konto - Przekazane Firmie przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Netgun.pl dane osobowe Ogłoszeniodawcy umożliwiające zamieszczanie Ogłoszeń w serwisie internetowym www.netgun.pl

Par. 2 ust. 2 lit. c)
„w przypadku Ogłoszeniodawcy przekazanie Firmie za pośrednictwem NetGun.pl następujących danych osobowych:

 • numeru telefonu Ogłoszeniodawcy lub
 • adresu konta poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy;
 • utworzenie Konta, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu, a także przekazanie co najmniej
następujących danych dotyczących Ogłoszenia: kategorię Ogłoszenia, rodzaj Ogłoszenia, cenę sprzedaży lub kupna przedmiotu ogłoszenia, stan przedmiotu ogłoszenia”

Par. 2 ust. 2 lit. d)
„w przypadku Ogłoszeniodawcy posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,”

Par. 3 ust. 1
„Korzystanie z usług Netgun.pl przez Ogłoszeniodawcę możliwe jest po utworzeniu przez niego Konta. Moment utworzenia Konta jest równoznaczny z momentem zawarciem Umowy pomiędzy Firmą a Ogłoszeniodawcą.”

Par. 3 ust.
„ Zamieszczenie pierwszego ogłoszenia w serwisie internetowym www.Netgun.pl wymaga łącznie:

 • a) podania kategorii Ogłoszenia,
 • b) podania rodzaju Ogłoszenia,
 • c) podania konta poczty elektronicznej,
 • d) podania ceny przedmiotu Ogłoszenia w przypadku, gdy Ogłoszenie zawiera zaproszenie do  rozpoczęcia negocjacji sprzedaży lub kupna,
 • e) akceptacji przez Ogłoszeniodawcę postanowień Regulaminu.”

Par. 3 ust. 4
„Ogłoszeniodawca przed utworzeniem Konta zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz informacji udostępnionych przez Firmę wraz z Regulaminem.”

Par. 3 ust. 5
„Firma może odmówić Ogłoszeniodawcy zawarcia Umowy, w szczególności w przypadku:

 • a) nieprawidłowego przekazania danych przez Ogłoszeniodawcę celem utworzenia Konta, w tym między innymi w przypadku przekazania danych nie związanych z osobą Ogłoszeniodawcy lub nie dotyczących sprzedaży, kupna, darowizny lub zamiany sprzętu militarnego bądź turystycznego ani związanych z tym usług,
 • b) przekazania danych przez Ogłoszeniodawcę celem utworzenia Konta identycznych z danymi, które zostały już Firmie przekazane,
 • c) niespełnienia przez Ogłoszeniodawcę któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie.”

Par. 4 ust. 1
„Ogłoszenie zamieszczane jest w serwisie internetowym www.netgun.pl przez Firmę na podstawie danych przekazanych przez Ogłoszeniodawcę i wedle formy dostępnej w Netgun.pl w chwili przekazania danych. Firma może dodatkowo za zgodą Ogłoszeniodawcy zamieścić Ogłoszenie w serwisach społecznościowych na warunkach obowiązujących w tych serwisach bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu opłat przez Ogłoszeniodawcę.”

Par. 4 ust. 2
„Ogłoszenie zamieszczane jest poprzez utworzenie Konta przez Ogłoszeniodawcę.”

Par. 4 ust. 3
„W ramach Ogłoszenia można realizować następujące Transakcje:

 • a) SPRZEDAM – w ramach której Ogłoszeniodawca wystawia w serwisie internetowym www.netgun.pl przedmiot sprzedaży podając jego cenę oraz pozostałe warunki sprzedaży, a Ogłoszeniobiorca, który zamierza odpowiedzieć na zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji sprzedaży, wybierając przycisk ZADAJ PYTANIE informuje o tym Firmę, która wysyła na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy zawiadomienie obejmujące dane kontaktowe Ogłoszeniobiorcy; Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca samodzielnie nawiązują ze sobą kontakt doprowadzając do ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży,
 • b) KUPIĘ – w ramach której Ogłoszeniodawca zamieszcza w serwisie internetowym www.netgun.pl informację o zamiarze nabycia towaru lub skorzystania z usługi na warunkach przez niego wskazanych, a Ogłoszeniobiorca, który zamierza sprzedać towar lub usługę, wybierając przycisk ZADAJ PYTANIE informuje o tym Firmę, która wysyła na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy zawiadomienie obejmujące dane kontaktowe Ogłoszeniobiorcy; Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca samodzielnie nawiązują ze sobą kontakt doprowadzając do ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży,
 • c) ODDAM ZA DARMO – w ramach której Ogłoszeniodawca zamieszcza w serwisie internetowym www.netgun.pl zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji darowizny towaru lub usługi, a Ogłoszeniobiorca, który zamierza odpowiedzieć na to zaproszenie, wybierając przycisk ZADAJ PYTANIE informuje o tym Firmę, która wysyła na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy zawiadomienie obejmujące dane kontaktowe Ogłoszeniobiorcy; Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca samodzielnie nawiązują ze sobą kontakt doprowadzając do ewentualnego zawarcia umowy darowizny,
 • ZAMIENIĘ - w ramach której Ogłoszeniodawca zamieszcza w serwisie internetowym www.netgun.pl zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji zamiany towaru lub usługi na inny towar lub usługę z ewentualną opcją dopłaty, a Ogłoszeniobiorca, który zamierza odpowiedzieć na zaproszenie, wybierając przycisk ZADAJ PYTANIE informuje o tym Firmę, która wysyła na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy zawiadomienie obejmujące dane kontaktowe Ogłoszeniobiorcy; Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca samodzielnie nawiązują ze sobą kontakt doprowadzając do ewentualnego zawarcia umowy zamiany.”

Par. 4 ust. 3¹
„Ogłoszeniodawca ma dostęp do listy zawiadomień obejmujących dane kontaktowe Ogłoszeniobiorców, którzy poinformowali Firmę o swoim zainteresowaniu Ogłoszeniami zamieszczonymi przez Ogłoszeniodawcę.”

Par. 4 ust. 6
„Ogłoszeniodawca może modyfikować treść danego Ogłoszenia w zakresie: tytuł, opis, zdjęcia, lokalizacja, dane kontaktowe w okresie dostępności Ogłoszenia. Ogłoszeniodawca może modyfikować treść danego Ogłoszenia w okresie jego dostępności.”

Par. 4 ust. 7
„W okresie dostępności Ogłoszenia Ogłoszeniodawca może usunąć Ogłoszenie z serwisu internetowego www.netgun.pl.”

Par. 4 ust. 8¹ zd. 2 i 3
„Ogłoszeniobiorca, który utworzył konto ogłoszeniobiorcy, ma dostęp do listy informacji przesłanych Firmie o swoim zainteresowaniu Ogłoszeniami zamieszczonymi przez Ogłoszeniodawców. Ogłoszeniobiorca, który nie utworzył konta ogłoszeniobiorcy, przez okres dwóch tygodni za pośrednictwem danego komputera Ogłoszeniobiorcy ma dostęp do listy informacji przesłanych Firmie o swoim zainteresowaniu Ogłoszeniami zamieszczonymi przez Ogłoszeniodawców, jeżeli nie usunie ani nie wyłączy przesyłania związanych z nimi plików cookies lub nie zmodyfikuje w inny sposób ustawień przeglądarki dotyczących tych plików na danym komputerze Ogłoszeniobiorcy.”

Par. 4 ust. 9 zd. 1
„Zamieszczenie Ogłoszenia w serwisie internetowym www.netgun.pl jest odpłatne.”

Par. 8 ust. 25
„Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy prawa.”

Tekst jednolity Regulaminu świadczenia usług serwisu NetGun.pl - Regulamin z dnia 21.10.2019