Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podpisana przez Prezydenta.

5 stycznia 2018
28 grudnia r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Zatwierdzone zmiany mają ułatwić walkę z afrykańskim pomorem świń.
Na stronie kancelarii Prezydenta czytamy, że „głównym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozwleczeniem choroby zakaźnej, zwalczania chorób zakaźnych wśród zwierząt wolno żyjących (dzikich), funkcjonowania organów Inspekcji Weterynaryjnej, a także wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń.”

Ustawa dokonuje nowelizacji następujących ustaw:
  • ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej,
  • ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Do ustawy o ochronie granicy państwowej wprowadzono możliwość wybudowania bariery, która uniemożliwi migrację zwierząt wolno żyjących, i tym samym zminimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na terenach przygranicznych i dalszego przeniesienia na terytorium Polski.

Zmiany w Prawie łowieckim mają na celu ujednolicenie zasad, metody i warunków wykonywania polowania i odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody.
Do art. 8 dodano ustępy o zmianach rocznego planu łowieckiego i wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego. Wprowadzona do art. 11 zmiana zmierza do ustanowienia obowiązku współpracy organów samorządu terytorialnego z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
W dodanym do art. 29a ust. 2a wydzierżawiający uzyskał uprawnienie do wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia:
1) po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych;
2) na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki na podstawie statutu.

Do artykułu 51 ww ustawy dodano punkt ósmy mówiący, że karze grzywny podlega każdy kto: „umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania”

Ważną zmianą jest również wprowadzenie możliwości wykonywania działań prowadzących do zmniejszenia liczebności dzików na terenach miejskich bez użycia broni palnej. Starosta uzyska możliwość wydania decyzji nie tylko o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, lecz również o odłowie wraz z uśmierceniem.

Zmiany jakie wprowadzono do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu ułatwienie podejmowania działań organom Inspekcji Weterynaryjnej w walce z chorobami zakaźnymi zwierząt. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie celowe wydatki organów Inspekcji Weterynaryjnej związane ze zwalczaniem danej choroby będą pokrywane. Ustawa umożliwi również tworzenie specjalistycznych zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających wiedzę z zakresu epizootiologii weterynaryjnej.

Kolejne podpisane przez Prezydenta zmiany dotyczą Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Celem ich wprowadzenia jest umożliwienie efektywniejszego zwalczania chorób zakaźnych w populacji zwierząt wolno żyjących. Do katalogu nakazów i zakazów, które może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii dodano parę podpunktów min. nałożenie zakazu dokarmiania zwierzyny, jak i również nakazy dla wskazanych w ustawie podmiotów.

Dodatkowym zapisem w tej ustawie jest możliwość wzięcia dni wolnych od pracy dla osoby wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia lub uposażenia przysługujących za urlop wypoczynkowy. Ustawa daje możliwość wzięcia maksymalnie 6 dni wolnego od pracy dla wykonującego odstrzał sanitarny.

Zmiany wchodzą w życie po 7 dniach od podpisania.


Źródło: http://www.prezydent.pl
Kategorie: Aktualności, Prawo