Prawo łowieckie – zmiany w ustawie.

22 marca 2018
W ostatnich tygodniach posłowie i senatorowie obradowali nad zmianami do Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Zmiany zaproponowane przez Sejm powinny zainteresować nie tylko myśliwych ale również rolników i osoby, które posiadają nieruchomości w granicach obrębów łowieckich.

Pierwsza z zaproponowanych zmian w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw , dotyczy odstrzałów redukcyjnych zwierząt łownych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. W parkach narodowych pierwszeństwo do odstrzałów redukcyjnych mają pracownicy parku. Odstrzały wykonywane przez myśliwych na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody mają odbywać się pod nadzorem pracownika parku narodowego albo pracownika regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Zabrania się prowadzenia na tych obszarach odstrzałów redukcyjnych w formie polowań zbiorowych, polowań z naganką, polowań z użyciem psów oraz nęcenia zwierząt. Na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego wymagane jest indywidualne upoważnienie, wystawiane każdorazowo przez dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Kolejna zmiana dotyczy rocznego planu łowieckiego. Wg niej roczny plan łowiecki sporządzany jest na okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego na podstawie inwentaryzacji zwierzyny, którą to mają obowiązek przygotować dzierżawcy albo zarządcy obwodów łowieckich do dnia 10 marca każdego roku. Inwentaryzacja ma zawierać szacowaną liczebność występujących w danym obwodzie zwierząt łownych, z wyłączeniem łownych ptaków migrujących.
Ustawa w dalszej swojej części zawiera szczegółowe informacje dotyczące:
  • rocznego planu łowieckiego,
  • wieloletniego planu hodowanego,
  • kategoryzację obwodów łowieckich,
  • podziałów obwodów łowieckich,
  • właścicieli nieruchomości wchodzących w skład obwodu łowieckiego a dokładnie ich praw.

Ustawa odnosi się również szczegółowo do wewnętrznej struktury i statutu PZŁ. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Senat dodaje tutaj poprawkę i sugeruje dodanie sformowania „lub współpracowała z tymi organami” co pomoże wykluczyć osoby, którym udowodniono współpracę z o organami bezpieczeństwa PRL.
Znaczącą zmianą jest również dodanie do Art. 33 obowiązującej ustawy podpunktów odnoszących się do ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania przez koła łowieckie. Zgodnie z nimi Polski Związek Łowiecki będzie mieć możliwość wytoczyć roszczenie regresowe do członków zarządu koła łowieckiego w przypadku niewywiązania się z zobowiązań z tytułu odszkodowań. Członek zarządu koła łowieckiego może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że nie ponosi winy za niewywiązanie się przez koło łowieckie z zobowiązania z tytułu odszkodowań.

Zmiany dotyczą także poszerzenie Ustawy o Art. 42aa, w którym najistotniejsze ze zmian to zakaz strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych oraz zakaz wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18 roku życia.
Wg przepisów karnych Ustawy:
- kto strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od
zabudowań mieszkalnych; umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania zbiorowego - podlega karze grzywny.
- kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku,
- kto wbrew zakazowi określonemu w art. 42aa pkt 15, zakłada narzędzia lub urządzenia przeznaczone do łowienia, chwytania lub zabijania zwierzyny podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

15 marca Senat ogłosił swoje stanowisko i naniósł poprawki, które skierowano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 20 marca Komisja opublikowała sprawozdanie, w którym radzi aby Sejm przyjął poprawki naniesione przez Senat.
Najważniejsza poprawka Senatu dotyczy badań lekarskich dla myśliwych. Dotychczas przy staraniach o pozwolenie na broń palną do celów łowieckich orzeczenie lekarskie przedstawiane było wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń. Senat zasugerował a Komisje zarekomendowały zmianę aby orzeczenie lekarskie przedstawiane było co 5 lat. Zmiany te odnoszą się bezpośrednio do Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji gdzie konieczność powtarzania badań lekarskich co 5 lat nanosi się na posiadaczy broni palnej do celów łowieckich.

Na dzień dzisiejszy prace nad zamiami do Ustawy nadal nie są zakończone. W najbliższym czasie Sejm jeszcze raz pochyli się nad proponowanymi zmianami.

Link do Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Źródło: http://www.sejm.gov.pl

Kategorie: Aktualności