Pierwsza pomoc - działanie ratujące życie.

9 maja 2018
Miniony długi weekend pokazał, że niestety na polskich drogach ale również poza nimi dzieje się bardzo źle. Policja podała zatrważające dane dotyczące wypadków samochodowych, w całym kraju, doszło do 850 wypadków, w których śmierć poniosły 72 osoby, a 1081 osób zostało rannych. Nie znamy jednak liczby wszystkich zdarzeń do jakich doszło na górskich szlakach jak również w naszych domostwach.

Będąc świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia lub wypadku, w którym znajdują się osoby poszkodowane, wymagające pomocy musimy pamiętać, że spoczywa na nas obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Taki obowiązk nakłada na nas kodek karny:
Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.


O udzielaniu pierwszej pomocy mówi również USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym :
Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzają- cych do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Warto co jakiś czas przypomnieć sobie procedurę resuscytacji krążeniowo-oddechowej i podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Poniżej przedstawiamy broszurę, w której zawarte są wszystkie akutalne zasady udzielania pierwszej pomocy. Zachęcamy do lektury!
Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy!

Kategorie: Aktualności