Kategorie
Archiwum

Wojska Obrony Terytorialnej

2017-01-12
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca Wojska Obrony Terytorialnej jako jeden z rodzajów Sil Zbrojnych. Według ustawy WOT stanowią piąty rodzaj sił zbrojnych RP, który ma być uzupełnieniem naszego potencjału obronnego. Do 2019 roku w Polsce powstać ma 17 brygad obrony terytorialnej.

Do najważniejszych zadań, dla których powołane zostały WOT, należą: prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w momencie wybuchu konfliktu zbrojnego; ochrona ludzi przed skutkami klęsk żywiołowych oraz sprawna realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji; współpraca z elementami systemu obronnego państwa; szerzenie w społeczeństwie postaw patriotycznych.

W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstępować mogą cywile jak i wojskowi niezależnie od płci. Zadaniem rekrutów jest umocnienia zdolności obronnych naszego kraju.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat do WOT?
 1. obywatelstwo polskie,
 2. zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. nie był karany za przestępstwo umyślne,
 5. nie był przeznaczony do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowany od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiada wykształcenie:
 • ​co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.
Członkowie jednostek paramilitarnych, absolwenci klas wojskowych oraz byli żołnierze zawodowi mają pierwszeństwo przy rekrutacji do WOT.

Co należy zrobić żeby wejść w szeregi WOT?
Będąc żołnierzem rezerwy należy zgłosić się do właściwego WKU , złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami i czekać na decyzję Komisji rekrutacyjnej. Pozostali kandydaci, którzy nie odbyli czynnej służby lub nie posiadają orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz Ci którzy posiadają kategorię D muszą zgłosić się do właściwego WKU i tam złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Po otrzymaniu rekomendacji Komisji rekrutacyjnej, kierowani są do wojskowej komisji lekarskiej oraz wojskowej pracowni psychologicznej w celu odbycia niezbędnych badań, określających zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej.

W całej Polsce powstały punkty informacyjne dla chętnych, którzy chcą wcielić się w szeregi WOT.
TUTAJ znajdziecie kontakty do wojewódzkich punktów informacyjnych.
Można również zgłosić się do najbliższego WKU i tam zasięgnąć informacji dotyczących rekrutacji do WOT.
TUTAJ znajdziecie adresy WKU
Kategorie: